روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عورت

محمد بن سیرین گوید :

اگر به خواب بیند كه عورت او ظاهر شد، چنانكه مردم می دیدند، دلیل كه راز او فاش شود. اگر بیند عورت خود را بپوشاند، دلیل كه راز او پوشیده شود. اگر بیند عورت او برهنه بود و زود بپوشید چنانكه كسی ندید، دلیل كه اگر بیمار است شفا یابد. اگروام دارد بگذارد. اگر در ترسی بود ایمن شود.

فال تاروت اندروید