روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عود

محمد بن سیرین گوید :

دیدن عود ، دلیل بر مردی لطیف و خوبروی است. اگر بیند عود را در زیر خود دود كرد، دلیل كه از مردم راحت یابد.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر درخواب بیند كه عود خام داشت، دلیل كه از پادشاه عطا یابد، هر چند كه عود در خواب بیشتر بیند، منفعت بیشتر باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن عود در خواب بر چهار وجه است.

اول: مردی خوبرو و خوش سخن.

دوم: پادشاه بزرگ پارسا.

سوم: ثنا و مدح و آفرین.

چهارم: مال و منفعت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

عود دود کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوی عود را استشمام کنید حکم عطریات را دارد و اگر عود را ببینید نشان مصاحبی است شفیق و خوب روی و خوش سیما که بهجت و سرور می بخشد و مصاحبتش مغتنم است. چوب عود خیر و برکت است و نعمت و خوشی و خوبی و دیدنش در خواب تعبیر چوب معمولی را ندارد. اگر ببینید چوب عود می سوزانید نیکی و خیرات می کنید اگر ببینید دیگری چوب عود می سوزاند و شما عطر آن را می شنوید دیگری خیرات می کند و سود آن عاید شما می گردد. اگر مقداری عود دیدید که در خواب خریده اید و به خانه می برید با شخصی خوش سیما و خوب روی معاشر خواهید شد. به هر حال دیدن عود در خواب بد نیست و بوی آن حکم عطر را دارد.

فال تاروت اندروید