روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عود سوز

محمد بن سیرین گوید : دیدن عود سوز به خواب، دلیل غلام یا كنیزك بود. اگر بیند عودسوز داشت، دلیل كه غلام یا كنیزك به دست آورد. اگر بیند عودسوز را بكشت، دلیل كه غلام یا كنیزك بمیرد.

نرم افزار محاسبه سن