روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عنکبوت

دیدن عنكبوت در خواب، دلیل بر مردی ضعیف و گمراه بود. اگر بیند عنكبوت بگرفت، دلیل است كه بر چنین مردی ظفر یابد.

ابراهیم كرمانی گوید :

دیدن عنكبوت به خواب، دلیل بر مردی بافنده بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می آورد. بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می شود یا خشم و نارضائی.اگر عنکبوت را جائی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می آورد. عنکبوت دشمن نیست بد خواهی است که بیشتر از آزار رساندن تنفر بر می انگیزد.
معبران نوشته اند (عنکبوت دشمن خفیفی است) ولی دشمن نیز می تواند هم عامل خشم شود و هم موجب بر انگیخته شدن نفرت و اشمئاز. عنکبوت گویای کراهت و نفرت است و هر جائی که باشد تعبیر به همان جا بر می گردد. تار عنکبوت گرفتاری و دست و پاگیری است اما نه زیاد بلکه تشو یش های کوچک و ناراحتی های مختصر در خواب های ما به صورت تار عنکبوت ظاهر می شود. نیکو است اگر ببینید که خانه و اتاق یا محل کار خود را از تار عنکبوت می زدائید زیرا این عمل به معنی آن است که ناراحتی ها و تشویش ها را از خود می رانید و سکون و آرامش را باز می یابید. اگر ببینید صندوق یا جامه دان شما تار عنکبوت بسته با همسرتان کدورت پیدا می کنید. همین طور است اگر ببینید که آشپز خانه تار عنکبوت دارد در این صورت با همسرتان قهر می کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :

عنکبوت

دیدن : یک تحول مثبت در امور شما اتفاق خواه افتاد

کشتن عنکبوت : پیروزی

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه با توانایی و دقت ، كارهای خود را پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهید آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید عنكبوتی تار می تند ، نشانة آن است كه زندگانی شاد و ایمنی خواهید داشت .

۳ـ كشتن عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه با زن خود اختلاف و مشاجره پیدا خواهید كرد .

۴ـ اگر خواب ببینید عنكبوتی شما را نیش می زند ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خود عذاب خواهید كشید .

۵ـ اگر خواب ببینید چند عنكبوت از تارهای خود آویخته اند ، نشانة آن است كه از موقعیتهای مناسب ، ثروت ، سلامتی و دوستانی مساعد برخوردار خواهید بود .

۶ـ دیدن عنكبوتی بزرگ در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال مساعد به شما كمك خواهد كرد تا به سرعت ثروتی به دست بیاورید .

۷ـ اگر خواب ببینید عنكبوتی بزرگ به همراه عنكبوتی كوچك به طرف شما می آید ، نشانة آن است كه تا مدتی كامیابی و سعادت همراه شما خواهد بود . اما اگر خواب ببینید عنكبوتی بزرگ شما را نیش می زند ، نشانة آن است كه دشمنان سعادت و خوشبختی شما را به گونه ای نابود می سازند .

۸ـ اگر خواب ببینید از عنكبوتی بسیار بزرگ می گریزید ، نشانة آن است كه ثروتی را از كف خواهید داد .

۹ـ اگر خواب ببینید عنكبوتی بسیار بزرگ به طرف شما می آید و شما او را می كشید ، نشانة آن است كه مقام مناسبی به چنگ می آورید . اما اگر بعد از كشتن عنكبوت متوجه شوید دیگر بار زنده می شود و به دنبال شما می گذارد ، علامت آن است كه وضعیت متزلزل مادی ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .

۱۰ـ اگر دختری خواب ببیند عنكبوتهای طلایی در اطراف او حركت می كنند ، علامت آن است كه شادمانی زندگیش افزایش می یابد و با دوستانی تازه آشنا خواهد شد .

 

نرم افزار مدت تماس