روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عنقا

نوعی است از نواها چون چنگ. محمد بن سیرین گوید : اگر بیند عنقا می زد، دلیل كه به باطل و سخن دروغ و محال رضا دهد. اگر بیند عنقا شكست یا ضایع شد، دلیل كه از دروغ توبه كند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عنقا نیز یک مرغ افسانه ای و از کلمات مهجور زبان فارسی است. تعبیر عنقا تعبیر سیمرغ است که در حرف ـ س ـ آمده است و بیشتر نشان بلند پروازی و بلندی طبع و والائی است. چنانچه عنقا در خواب ببینید که در خانه شماست یا بر بام شما نشسته بسیار نیکو است و خواب شما می گوید شان و رفعت مقام می یابید و شاخص می شوید.

نرم افزار محاسبه سن