روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

عنبر

اگر بیند عنبر داشت، دلیل كه به قدر آن منفعت یابد. اگر بیند عنبر به كسی داد، دلیل كه راحتی به وی رساند. اگر دید عنبر از وی ضایع شد، دلیل زیان بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عنبر به خواب چهار وجه است. اول: منفعت. دوم: ولایت. سوم: كامرانی. چهارم: ثنای نیكو.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عنبر سود و نفع است چه بگیرید و چه بدهید و چه بخرید و کلا تعبیر عطرها را دارد. به ندرت ممکن است در شرایطی که ما هستیم و داریم عنبر در خواب ببینیم زیرا غالبا عنبر را نمی شناسیم و نمی دانیم در گذشته چه مصارفی داشته. فقط می دانیم معطر است لذا تعبیر عطریات را دارد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن عنبرخبرخوش راحت بود

فال تاروت اندروید