روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

عناب

دیدن عناب به خواب مال است. اگر بیند عناب به كسی داد، دلیل كه راحت به وی رساند. اگر بیند عناب داشت و میخورد، دلیل كه به قدر آن مال یابد.

جابر مغربی گوید : اگر درخواب بیند عناب را از درخت جمع كرد، دلیل كه مال به قدر آن حاصل كند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عناب در خواب نیکو است و تعبیر آن روا شدن حاجات بیننده خواب است. اگر ببینید که عناب می خورید البته به نیت شفا حاجتتان روا می شود. اگر بیننده خواب ببیند که عناب از درخت می چیند سود می برد و پیروزی حاصل می کند و اگر ببینید عناب به دیگری می دهید به پایمردی موجب گشایش کار دیگران می شوید. عناب باید سرخ باشد و در خواب اگر آن را سرخ ببینید تعبیر بالا را دارد. عناب به رنگ های دیگر مطلوب نیست. ابن سیرین نوشته عناب مال است که بیننده خواب حاصل می کند از جابر مغربی نقل است که جمع کردن عناب از درخت جمع کردن و گردآوردن مال است و دادن عناب به دیگری رسانیدن راحت به گیرنده عناب است.

فال تاروت اندروید