روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عمو

لوک اویتنهاو می گوید :

دایی ، عمو : سود زیاد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن عموی خود در خواب ، نشانة آن است كه به زودی خبرهایی غم انگیز به گوشتان خواهد رسید .

۲ـ اگر خواب ببینید عموی شما دچار اختلال روانی شده است ، نشانة آن است كه با اقوام اختلاف پیدا خواهید كرد و مدتی رابطة خود را با آنها به كلی قطع خواهید نمود .

۳ـ اگر خواب ببینید عمویتان مرده است ، نشانة آن است كه با دشمنانی سرسخت رو در رو خواهید شد .

۴ـ اگر خواب ببینید با عموی خود سوء تفاهمی پیدا كرده اید ، نشانة آن است كه با افراد خانوادة خود اختلاف پیدا خواهید كرد .

طالع بینی باستان