روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

عمود

محمد بن سیرین گوید : دیدن عمود به خواب، دلیل بر مردی بود راست و درست و بعضی گویند، دلیل است بر سخنی سخت. اگر بیند عمود بر كسی زد، دلیل كه سخنی به آن كس بگوید. اگر عمودِ خود را آهنین بیند، دلیل كه از پادشاه قوت یابد. اگر بیند عمود او ضایع شد، تاویلش به خلاف این بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عمود در خواب بر سه وجه است. اول: مردی راست. دوم: سخنهای سخت. سوم: مهتری بزرگ زاده.

نرم افزار مدت تماس