روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

عمارت کردن

اگر به خواب بیند عمارت مسجد یا خانقاه یا مدرسه می كرد، دلیل كه صلاح دین جوید و ثواب این جهان. اگر بیند زمین خراب را عمارت می كرد، مثل خانه و دكان و مانند اینها، فائده این جهانی بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن عمارت كردن درخواب بر چهار وجه است.

اول: صلاح ودرستی این جهانی.

دوم: خیر و بركت.

سوم: كامرانی.

چهارم: گشایش كارهای بسته.

نرم افزار محاسبه سن