روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

علف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نیکو نیست و غم و رنج و ابتلا و گرفتاری تعبیر می شود. اگر ببینید علف از زمین می چینید خیر و خوبی می یابید. اگر علف را به عنوان وجین می چینید اصلاح می کنید و کاری نیک انجام می دهید. اگر ببینید یک بغل علف دارید و سبز و تازه است به طوری که حتی بوی آن را استشمام می کنید خوب است و به اندازه آن سود عایدتان می گردد ولی اگر زرد باشد و خشک خوب نیست. دیدن علفزار در خواب کامروایی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

علف : مراقب کلاهبرداران باشید

بریدن علف : افزون شدن دارائیهایتان

روی علف دراز کشیدن : بیماری

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید علف می چینید ، علامت آن است كه از زندگی خود نتیجه ای خیرآمیز خواهید دید . اگر كشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه محصولاتی فراوان برداشت خواهد كرد .

۲ـ اگر در خواب مزرعه ای ببینید كه تازه علفهایش كوتاه شده است ، علامت آن است كه به پیروزی چشم گیر دست خواهید یافت .

۳ـ اگر خواب ببینید علفها را حمل می كنید و به انبار غله می برید ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به شما كمك می كند تا در كاری منفعت فراوان به دست بیاورید .

۴ـ دیدن گاری های پراز علف در خواب كه از خیابان می گذرند ، علامت آن است كه با افرادی صاحب قدرت و نفوذ دیدار می كنید و آنها با رفتار خود باعث شادمانی خاطر شما می شوند .

۵ـ اگر خواب ببینید به حیوانات علف می دهید ، نشانة آن است كه با فردی دست دوستی می دهید ، و او شما را به مقامی بالاتر می رساند .

نرم افزار مدت تماس