روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

عقل

اگر درخواب بیند كه عقل او به صورت آدمی بود، چنان كه گوید : من عقلِ توأم، و بیننده داند كه عقل اوست، دلیل است كه او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وی منفعت یابد.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر درخواب عقل خود را چنین بیند كه گفته شد، دلیل كه توانگر گردد و عز وجاه یابد.

حضرت دانیال گوید :

اگر در خواب عقل و جان خود را به صورت آدمی بیند و به تحقیق داند كه ایشانند و ایشان نیز گویند كه ما عقل و جان توایم دولت و بخت و اقبال مساعد او گرداند.

جابر مغربی گوید :

دیدن عقل و جان، دلیل برمادر و پدر باشد. اگر زنده باشند. اگر غایب باشند، دلیل كه ایشان را باز بیند. اگر ایشان مرده باشند، دلیل كه دعا و صدقات او به ایشان رسیده بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن عقل در خواب بر چهار وجه است.

اول: بخت و دولت وکامرانی.

دوم: مادر و پدر.

سوم: پادشاه و فرزند او.

چهارم: مال فراوان.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید انسانی عاقل و هوشمند هستید ، علامت آن است كه شجاعانه در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید كرد و زندگانی فارغ و آسوده ای برای خود مهیا خواهید ساخت .

۲ـ اگر خواب ببینید فردی نادان و غیرمعقول هستید ، علامت آن است كه استعدادهای شما به هدر خواهد رفت.

نرم افزار محاسبه سن