روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

عقد

محمد بن سیرین گوید :

دیدن كژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.

اگر بیند كژدم او را بگزید، دلیل كه دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانكه غمگین شود.

اگر دید كژدمی را بكشت، دلیل كه بر دشمنی ظفر یابد.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر دید كژدمی داشت و مردم را می گزید، دلیل كه بَدِ مردم را بگوید.

اگر دید كژدمی به خرمی خورد، دلیل كه دشمن با او فساد كند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن كژدم در خواب بر سه وجه است.

اول: دشمن.

دوم: حسود.

سوم: سخن چین.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن کژدم دشمن مکاره بود

دیدن کژدم دشمن بود

آنلی بیتون میگوید :

دیدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستانِ ریاكار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند كرد .

فال تاروت اندروید