روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

عقاب

حضرت دانیال گوید : عقاب درخواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانكه همه كس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل كه در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل كه به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.

محمد بن سیرین گوید : اگر دید عقاب به كوچه فرود آمد، دلیل كه پادشاه در آن كوچه فرود آید. اگر بیند كه مردم آن كوچه عقاب بكشتند، دلیل كه پادشاه مملكت معزول شود یا هلاك شود. اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل كه در پناه پادشاه شود. اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل كه بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد. اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل كه پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.

ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه از عقاب شكار همی گرفت، دلیل كه مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید. اگر بیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بِزَد، دلیل كه او را از پادشاه جنگ و خصومت بود. اگر بیند عقاب بخورد یا پر او را بكند، دلیل كه به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر بیند كه عقاب بر سر و روی وی نشسته بود، دلیل كه وی را پسری آید و پادشاه شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : عقاب در خواب دو وجه است. اول: پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار. دوم: عالم بی دیانت و حیلتی بود. و بعضی گفته اند: اگر كسی بیند عقاب داشت، دلیل كه عمر او دراز بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

عقاب

درحال پرواز : آرزوهای شما بر آورده خواهند شد

شلیک کردن به آن : از دست دادن چیزی

در یک قفس مشکلات خانوادگی

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید عقابی بالای سر شما پرواز می كند ، نشانة آن است كه برای رسیدن به آرزوهای بزرگ خود به سختی می كوشید و عاقبت به آرزوهای خود دست می یابید .

۲ـ اگر خواب ببینید عقابی بر قلة كوهی دوردست فرود می آید ، علامت آن است كه به بالاترین مقام ممكن در كشور دست خواهید یافت .

۳ـ دیدن جوجه های عقاب در آشیانه ، علامت معاشرت با مردمی والامقام و همچنین كسب ثروت و استفاده از سخنهای عاقلانة دوستان خود است .

۴ـ اگر خواب ببینید عقابی شكار كرده اید ، دلالت بر آن دارد كه به بزرگترین آرزوهای خود خواهید رسید و بر دشمنان خود فاتح خواهید شد و ثروت بی كرانی بدست می آورید .

۵ـ اگر خواب ببینید گوشت عقاب می خورید ، نشانة داشتن اراده ای قوی است كه تا دم مرگ هم وجود شما را ترك نمی كند . شما به زودی صاحب ثروتی كلان خواهید شد .

۶ـ دیدن عقاب مرده در خواب ، نشانة آن است كه به زودی مقام وثروتی كه دارید از چنگتان در می آورند .

۷ـ اگر خواب ببینید به پشت عقابی سوار شده اید ، نشانة آن است كه برای كسب دانش و ثروت طی مسافرتی طولانی به سرزمینی ناشناخته می روید و به هدف خود دست می یابید .

فال تاروت اندروید