روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عطر

ابن سیرین گوید :

اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فائده برند اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فائده رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن عطر به خواب بر نه و جه است.

اول: ثنای نیكو (مدح وثنا).

دوم: سخن خوش شنیدن.

سوم: علم سود بخش و نافع.

چهارم: طبع نیكو (طبع وقریحه خوب).

پنجم: مجلس علم.

ششم: مردی كریم وبزرگوار.

هفتم: سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ).

هشتم: دین پاك.

نهم: خبری خوش از دوستی شنیدن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بو های خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد. اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده اید خواب شما می گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می آید که می توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید. اگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می دهد و شانسی به شما می بخشد و اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می دهید. حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر. این خواب می گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می شود. اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می شناختید آشنائی به شما خدمتی انجام می دهد. اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده اید خواب تان می گوید کاری می کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می ستایند. روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می شوند

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است .

۲ـ اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می كنید ، نشانة آن است كه می كوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می یابید .

۳ـ اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می شوید ، علامت آن است كه در لذت جویی افراط خواهید كرد .

۴ـ اگر خواب ببینید در شیشة عطر را می بندید ، نشانة آن است كه چیز باارزشی را از دست خواهید داد .

۵ـ شكستن شیشة عطر در خواب ، نشانة آن است كه عزیزترین آرزوها و خواسته های شما به شكل مصیبت باری پایان می یابد .

۶ـ اگر خواب ببینید عطر درست می كنید ، نشانة آن است كه دوستانی دلخواه خواهید داشت . و كارها به بهترین نحو ممكن انجام خواهد شد .

۷ـ اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می كند ، علامت آن است كه با حوادثی نشاط آور روبرو خواهد

شد . اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می دهد ، علامت آن است كه تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناك را تجربه خواهد كرد .

فال تاروت اندروید