روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عطا دادن

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند عطا به وی داد، باید دید كه آن عطا چه باشد و عطا دهنده معروف بود یا مجهول، یا زن جوان بود یا پیر، آنگاه تعبیر كند. اگر بیند كه آن چنان بود كه مردم آن دوست دارند، دلیل بر نیكوئی، اگر به خلاف این بود، دلیل برمضرت است. اگر بیند آن عطا به وعده خطا بود، دلیل بر دروغ و عشوه بود. اگر آن عطا جامه بود، یا میوه یا چیزی شیرین، دلیل است كه با بزرگان پیوندد و منفعت یابد. اگر بیند كه جهودی یا ترسائی عطائی به وی داد، دلیل است كه عطا دهنده مسلمان شود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر دید كه كسی عطائی به وی داد و او بگرفت و شكر گفت، دلیل بر زیادتی مال بود و تندرستی. اگر شكر نگفت به خلاف این است.

طالع بینی باستان