روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عضله

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید عضلاتی برجسته و قوی دارید ، نشانة آن است كه برخوردهای شدیدی با دشمنان خود خواهید داشت و سرانجام بر آنان غلبه می یابید و موفق می شوید برای خود ثروتی گرد می آورید .

۲ـ اگر خواب ببینید عضلاتی كوچك و ضعیف دارید ، علامت آن است كه از پس زندگی به درستی بر نخواهید آمد . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه زندگیِ سخت و پرمشقتی در پیش رو خواهد داشت .

نرم افزار مدت تماس