روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

عصا

ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه عصا دردست داشت و دراز شد، دلیل است كه به مراد رسد. اگر دید كه عصای او كوتاه شد، دلیل نامرادی است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عصا به خواب بر سه وجه است. اول: پادشاه. دوم: مردی بزرگ. سوم: قوت دركارها

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب. چنان چه در خواب ببینید عصائی در دست دارید یا به شما کمک می شود یا خودتان توانائی انجام کارهائی را در پیش دارید با قدرت کامل می یابید. اگر در خواب ببینید عصائی داشته اید و آن را گم کرده اید خوب نیست.و اگر عصائی بیابید که قبلا نداشته اید فرصت خوبی به دستتان می افتد که غیر منتظره است و چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد بخت بیدار است که به شما روی می آورد. اگر در خواب ببینید که کسی عصای شما را دزدیده به شما خیانت می شود. داشتن دو عصا نیز در خواب خوب نیست چون گویای تردید و سرگردانی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

عصا – چوبدستی – : زجر و عذاب

عصای جادویی : شما با اتفاقات عجیب و غریب روبرو خواهید شد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن عصا در خواب ، علامت آن است كه با بی دقتی قراردادی را امضاء می كنید .

۲ـ اگر خواب ببینید هنگام پیاده روی از عصا استفاده می كنید ، علامت آن است كه تحت تسلط حرفهای دیگران زندگی خود را اداره خواهید كرد .

۳ـ اگر خواب ببینید از عصایی تعریف می كنید ، علامت آن است كه منافع خود را به دست دیگران می سپارید .

نرم افزار محاسبه سن