روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

عروس

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است ، نشانة آن است كه بزودی ارثی به او می رسد .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است ، دلالت بر آن دارد كه آرزوهای او برآورده خواهد شد .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است ، علامت آن است كه انتظارات او برآورده نخواهد شد .

۴ـ اگر در خواب عروسی را ببوسید ، علامت آن است كه با دوستان خود آشتی می كنید .

۵ـ اگر در خواب عروس ، دیگران را ببوسد ، علامت آن است كه دوستانی فراوان خواهید یافت .

۶ـ اگر در خواب عروسی شما را ببوسد ، علامت آن است كه نامزد شما ثروت كلانی به ارث خواهد برد .

۷ـ اگر در خواب عروسی نگران و ناراحت را ببوسید ، نشانة آن است كه از موفقیت خود و دوستانتان خوشنود می شوید .

۸ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراكی ندارد ، نشانة آن است كه حوادثی نامطلوب ، خوشیهای او را پایمال می كند .

فال تاروت اندروید