روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عروسک

لوک اویتنهاو می گوید :

عروسک : بازی بی معنی

عروسک بودن : پول بر باد دادن

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن عروسك در خواب ، نشانة آن است كه شادمانی در جمع خانوادة شما راه خواهد یافت .

۲ـ دیدن عروسك شكسته در خواب ، نشانة آن است كه مرگ قلب شما را با درد و اندوه از هم می درد .

۳ـ اگر خواب ببینید بچه ها با عروسكهای خود بازی می كنند ، علامت آن است كه ازدواجی فرخنده در پیش رو خواهید داشت .

۴ـ اگر خواب ببینید عروسك به كسی هدیه می دهید ، نشانة آن است كه آشنایان ، شما را در اجتماع نادیده می انگارند .

فال تاروت اندروید