روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عرق

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كه عرق از تن او روان شد، دلیل است كه به قدر عرق نقصان در مالش افتد، خاصه كه در زمین چكد. اگر بیند كه جامه او از عرق تر شد، دلیل است كه به قدر آن، مال خویش را به عیال دهد. اگر در خواب بیند كه عرق او سفید است و بوی خوش داشت، دلیل است كه مالش حلال بود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است كه مالش حرام بود. اگر بیماری بیند كه عرق كرد، شفا یابد و مرضش به صحت بدل گردد و مرداش برآید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عرق نیز دو نوع است. اول عرقی که از بدن و پیشانی می تراود. دومی عرقی که از گیاهان می گیرند مانند نعنا، عرق گیاهان عموما در خواب های ما خوب هستند. اگر در خواب ببینید که عرق کرده اید و از عرق تن خودتان بدتان بیاید،خوب نیست. اگر از عرق تن خودتان بدتان بیاید غمگین می شوید. اگر در خواب از بوی بد عرق تن خودتان ناراحت شوید یا فقط احساس کنید که عرق شما بوی بد دارد رنجور و بیمار می شوید. اگر در خواب ببینید عرق کرده اید و بدهکار باشید بدهی خود را می پردازید. اگر بیماری در خواب ببیند خوب است چون شفا می یابد ولی اگر ببینید دیگری عرق کرده، اندوهی برای او پیش می آید. اگر عرق کردن در اثر کار و دویدن باشد تعبیر ندارد.

آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید به علت انجام كاری دشوار بدنتان عرق كرده است ، علامت آن است كه با تلاش بسیار موانعی كه جلوی پای شما قرار می گیرد ، برخواهید داشت .

فال تاروت اندروید