روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عرش

محمد بن سیرین گوید :

دیدن عرش درخواب، دلیل امری است بزرگ یا مال و خواسته بسیار. اگر عرش را آراسته بیند، دلیل است كه عزت یابد و گویند كه كارش بلند شود. اگر در خواب عرش را حقیر بیند، دلیل است با بزرگی پیوندد و از او حرمت یابد. اگر بیند كه از عرش به زمین آمد، تاویل به خلاف این است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن عرش در خواب بر پنج وجه است.

اول: بزرگی.

دوم: رفعت وبلندی مقام.

سوم: مرتبت ومنزلت.

چهارم: عزت و سر افرازی.

پنجم: بزرگواری.

نرم افزار مدت تماس