روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عراده

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه در شهر یا قعله كافران عراده انداخت، دلیل است كه اهل آن شهر در مسلمانی سخن ناسزا گویند. اگر بیند كه سنگ عراده به جائی انداخت، دلیل است كه اهل آن موضع را غیبت كند یا دشنام دهد.

طالع بینی باستان