روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

عدس

معبران را در تاویل عدس خلاف است.

محمد بن سیرین گوید : دیدن عدس در خواب نیكو است، زیرا كه ابراهیم خلیل آن را دوست داشتی.

ابراهیم كرمانی گوید : دیدن عدس در خواب، دلیل مال است از قِبَل زنان به درد دل.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عدس در خواب خوب است چون خیر و نیکی و نعمت و روزی است. اگر در خواب ببینید عدس می خرید یا کسی به شما می دهد مالی حلال از طریق درست تحصیل می کنید که برای شما خوب است. عدس در خواب های ما خوب است و دیدنش در خواب مبارک است. دیدن عدس پلو در خواب خوب است زیرا هم عدس خوب است و هم برنج پخته نعمت و مال تعبیر شده است.

آنلی بیتون میگوید :

دیدن عدس در خواب ، علامت آن است كه در محیطهای نامطلوب زندگانی خواهید كرد و دچار مشاجرات و اختلافات با دیگران خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه پندی پدرانه باعث می شود او راه خود را به درستی در زندگی پیدا كند .

فال تاروت اندروید