روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

عدد

محمد بن سیرین گوید : دیدن عدد به خواب، یكی نیكو بود. اگر به خواب بیند كه یك درم داشت یا یك دینار یا غیره، دلیل است بر نیكی، زیرا كه اصل شمارها یكی است. ابراهیم كرمانی گوید : عدد یكی نیك بود، اما دو، دلیل غم بود. اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل است ازكاری كه كند برخورداری نیابد. یا لفظ سه دلالت بر فرقت كند. زیرا كه لفظ سه طلاق است. اگر عدد چهار بیند، نیكو بود. وقتی كه چیزی دیگر با آن نباشد و نپیوندد. اگر عدد پنج بیند، نیكو بود، وقتی كه نمازها برپا دارد. اگر در خواب عدد شش بیند، دلیل كه به غایت نیكو بود و مراد یابد. اگر هفت یا هشت بیند، بد بود. اگر نه بیند، دلیل زحمت و فساد بود. اگر عدد ده بیند، دلیل كه مراد دین و دنیای او حاصل گردد. اگر عدد یازده بیند، دلیل شغل او به روز كار تمام گردد . اگر عدد دوازده بیند، نیكو بود. اگر در خواب عدد سیزده بیند، دلیل است كارش بسته گردد. اگر عدد چهارده بیند نیكو بود. اگر عدد پانزده بیند، دلیل است كه پراكنده گردد. اگر شانزده بیند، دلیل كه كارش نیكو گردد. اگر عدد هفده بیند، دلیل كه چیزها تباه گردد و بازگردد. اگر عدد هجده بیند، دلیل كه كارش برنیاید. اگر نوزده بیند، دلیل است او را بی زحمت كار افتد. اگر در خواب عدد بیست بیند، دلیل كه مال حاصل كند و بر دشمن ظفر یابد. اگر عدد سی بیند، دلیل كه او را با كسی رو افتد و مراد یابد. اگر عدد را چهل بیند، دلیل است كارش بسته گردد. اگر عدد پنجاه بیند، دلیل است بر رنج و شغل بی فائده. اگر در خواب عدد شصت بیند، دلیل است سوگندی درگردنش افتد، چنانكه دو ماه پیاپی او را روزه داشتن یا شصت درویش را طعام دادن، برگردن افتد. اگر عدد را هفتاد بیند دلیل است كارش به تاخیر برآید. اگر عدد هشتاد بیند، دلیل است او را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند. اگر در خواب عدد نود بیند، دلیل كه زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد. اگر عدد صد بیند، دلیل كه ظفر یابد. اگر سلطان درخواب بیند كه با خود صد سوار داشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر در خواب بیند كه او را صد دانه گندم دادند، دلیل بر خیر و بركت بود و عیش بر وی فراخ گردد. اگر عدد دویست بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد. اگر عدد سیصد بیند، دلیل است مرادش دیر برآید. اگر چهارصد بیند، بر دشمن ظفر یابد. چنانكه رسول (ص) فرمود: چهارهزار، سوار است و بهترین خوابها، چهارصد است. اگر در خواب پانصد بیند، دلیل كه كارش موقوف نماید. اگر ششصد بیند، دلیل است به مقصود برسد. اگر هفتصد بیند، دلیل است از كار سخت برهد. اگر هشتصد بیند، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر هزار بیند، دلیل است دشمن را قهر كند. اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد. عدد چهارهزار، دلیل مضرت بود. اگر عدد پنج هزار بیند، مبارك و فرخنده بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر در خواب عدد شش هزار بیند، دلیل فتح و نصرت بود و هفت هزار، گشایش كارها است و هشت هزار، دلیل است كه دلیل كه كارش به نظام شود. اگرنه هزار بیند بد است. اگر ده هزار بیند مضرت است. اگر بیست هزار بیند، دلیل است كه بر دشمن غلبه كند. اگر سی هزار بیند ظفر است. اگر چهل هزار بیند، نصرت است. اگر پنجاه هزار بیند، دلیل است كه در رنج بماند. اگر عدد شصت هزار بیند، دلیل شادی است. اگر هفتاد هزار بیند، دلیل كه دشمن بر وی ظفر یابد. اگر عدد هشتاد هزار بیند یا نود هزار، دلیل است كه بر خصم غالب شود. اگر در خواب صد هزار بیند، دلیل است كه به مرادها برسد.

طالع بینی باستان