روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عبادت

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه حق تعالی را عبادت كرد، دلیل خیر صواب جهت آخرت كند. اگر غیرخدا را سجده كرد، تاویل به خلاف این بود. اگر بیند كه عبادت در مسجد یا در صومعه كرد، دلیل كه خیرات بسیار كند. اگر درجایی مكروه كرد، تاویل به خلاف این بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم و این واحبات اعم است از دینی یا اخلاقی. هر نوع تکلیفی که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده ایم که البته چنین تعبیری جنبه مذهبی آن بیشتر است. اگر در خواب ببینیم عبادت می کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه ها باشد ضمنا گویای این است که از این جهت قصور کرده ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن عبادت برداشتن معصیت بود

فال تاروت اندروید