روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عالم

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند كه عالم یا فقیه شد و بیننده جاهل بود، دلیل است بر زبان مردم افتد به بدی. اگر عالم بود، علم او زیاده گردد.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر بیند كه مردم را علم می گفت و بیننده عالم نبود، به حیله مردم آن دیار را مسخر خود گرداند. اگر بیننده عالم بود، جاه و بزرگی یابد، اگر بیننده به واسطه علم از مردم عطا بستد، دلیل است از مردم رشوه ستاند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر بیننده این خواب ها عالم بود، بر چهار وجه بود.

اول: بزرگی وبزرگواری.

دوم: عزت واحترام .

سوم: قبول مردم (مقبول ومورد توجه مردم قرار گرفتن).

چهارم: ولایت وفرمانروایی یافتن.

فال تاروت اندروید