روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

عاشق شدن

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند بر كسی عاشق شد، دلیل كه نیازمند و حریص گردد. اگر عاشقی او به چیزی حرام بود، دلیل بر فساد دین او بود. اگر بیند كه از معشوق كام دل یافت، دلیل منفعتی بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

عاشق

عاشق شدن : سرخوردگی

دیدن عشاق : شادیهای پنهانی

نرم افزار محاسبه سن