روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

عاج

محمد بن سیرین گوید : دیدن عاج در خواب، دلیل مال بود از پادشاه. اگر در خواب بیند كه عاج داشت، دلیل است از پادشاه منفعت بیند. اگر كه عاج از وی ضایع شد، دلیل است كه مالش تلف گردد.

جابر مغربی گوید : اگر كسی درخواب بیند كه عاج در صندوق داشت. دلیل كه خویشان و نزدیكان او از یكی از كسان پادشاه زن خواهد. اگر بیند كه دوات عاج داشت، دلیل كه پادشاه كنیزكی به وی بخشد كه از وی عز و جاه یابد و هر چند كه عاج را در خواب سفیدتر بیند، دلیل است كه مال او بیشتر باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عاج استخوان دندان فیل است. همان طور که در بیداری در زندگی عادی ما چیزی است نفیس و گران قدر در خواب های ما نیز از نفایس محسوب می شود و به مال و دارائی و تملک تعبیر می گردد. اگر در خواب ببینید که صاحب شمعدان یک شاخه از عاج هستید صاحب فرزندی می شوید که خانه شما را روشن می کند و در آینده نیز در شما فخر و غرور به وجود می آورد. اگر ببینید شمعدانی چند شاخه از عاج دارید خانواده ای ممتاز خواهید داشت. اگر ببینید یک شیئی ساخته شده از عاج را خراب می کنید مال خود را هدر می دهید و به زیان خویش کاری می کنید و نوشته اند صندوق عاج زنی است شریف و ارزنده و چنان چه در خواب ببینید صندوق عاج دارید و چیزی از درون آن بیرون می آورید از آن زن صاحب فرزند خواهید شد. اگر میزی از عاج ببینید مهمانی بزرگ و با شخصیت به شما وارد می شود. اگر صندلی از عاج باشد ارتقا مقام حاصل می کنید.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـدیدن عاج در خواب ، علامت به دست آوردن ثروت است .

۲ـ اگر خواب ببینید باری از عاج حمل می شود ، علامت آن است كه در امور مالی توفیق می یابید و تجربه گرانبهایی در زندگی كسب می كنید .

طالع بینی باستان