روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ظلمات

محمد بن سیرین گوید :

اگر به خواب بیند كه در ظلمات بود، ناگاه به روشنی آمد، دلیل كه راه دین بر وی گشاده شود.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر به خواب بیند كه از ظلمات بیرون آمده و باز در ظلمات رفت، دلیل گمراهی است.

جابر مغربی گوید :

ظلمات، دلیل غم است اگر بیند در دیاری ظلمات ظاهر شد، دلیل كه در آن دیار اندوه ظاهر گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ظلمات در خواب بر پنج وجه است.

اول: فكرواندیشه.

دوم: تحیروسرگردانی.

سوم: فروبستن كارها (بسته شدن کارها).

چهارم: بدعت.

پنجم: ظلالت وگمراهی.

طالع بینی باستان