روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

طیلسان

ردائی که قاضیان وخطیبان وعربها بر دوش اندازند

محمد بن سیرین گوید :

دیدن طیلسان، دلیل جاه و بزرگی است. اگر بیند كه طیلسان پاكیزه داشت، دلیل است كه با خلق سخاوت كند.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر بیند كه طیلسان او بسوخت، دلیل كه از او عزیزی بمیرد. اگر بیند كه طیلسان او جون طیلسان پادشاه شد، دلیل مصیبت بود.

حضرت دانیال گوید :

دیدن طیلسان به خواب، دلیل امانت است و قوت دین. اگر بیند كه طیلسان پاكیزه داشت، دلیل كه دیدنش قوت بود و توفیق یابد در امانت گذاردن. اگر طیلسان چركین بیند، تاویل به خلاف این است و دیدن طیلسان، دلیل فرزند است. اگر طیلسان خود را سفید بیند، دلیل بر فرزند مصلح كند. اگر سرخ بیند، دلیل كه فرزندش معاشر بود. اگر سیاه بود و بیننده عالم است، فرزند او قاضی یا خطیب گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن طیلسان در خواب بر ده وجه است.

اول: عز و مرتبه (عزت و سربلندی).

دوم: جاه و منزلت.

سوم: ولایت وفرمان روائی.

چهارم: فرزند.

پنجم: دولت وکامرانی.

ششم: بزرگی و بزرگواری.

هفتم: مال.

هشتم: علم.

نهم: دین.

دهم: شمشیر.

طالع بینی باستان