روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

طوطی

محمد بن سیرین گوید :

دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل كه فرزندش سفر كند. اگر بیند كه طوطی با وی سخن گفت، دلیل كه كاری كند كه مردم را از آن عجب آید. طوطی ماده درخواب، دلیل بر دختر دوشیزه كند و طوطی نر، دلیل بر مردی پاكدل یا غلامی پارسا باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن طوطی درخواب بر سه وجه باشد.

اول: فرزند.

دوم: دختری دوشیزه.

سوم: شاگردی جلد و زرنگ و چابک.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

طوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده چنین شخصی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند انسان را خوش دل و شاد نگه دارد و اگرطینتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و مزاحم وخطر آفرین می شود. معبران کهن نوشته اندطوطی غلام وفرزند غلام است و چنانچه ببینید که طوطی ازدست شما گریخت فرزند غلام شما می گریزد یا فرزند خودتان به سفر می رود. اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می یابید یا خوتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می گوید تایید و تکرار کنید. اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد.اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا. اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد. اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می رسانید و او را ملول می کنید و می رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می کنید و خدمتی در حق او انجام می دهید.گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است. چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی. روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن فاخته وقمری وطوطی مرد شایسته بود

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند ، علامت آن است كه كارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید كرد. و دوستان به بد گویی كشیده خواهند شد .

۲ـ دیدن طوطی ها در مكانهای طبیعی خود ، نشانة صلح میان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بین آنهاست .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند طوطی دارد ، نشانة آن است كه نامزدش معتقد است او زنی ستیزه جو است .

۴ـ اگر خواب ببینید سعی می كنید به طوطی حرف زدن بیاموزید ، نشانة آن است كه در مسایل خصوصی خود دچار مشكلی خواهید شد .

۵ـ دیدن طوطی در خواب ، نشانة تنها ماندن در محیط اجتماعی است .

طالع بینی باستان