روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

طنبور

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در خنه طنبور می زد، دلیل كه خبر مصیبت شنود. اگر بیند طنبور بشكست، دلیل كه توبه كند. اگر بیماری بیند طنبور می زد، دلیل كه آخر عمر او بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر طنبور به كسی داد، دلیل كه غم از آن كس به وی رسد.

فال تاروت اندروید