روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

طناب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : طناب در خواب کاری است که می کنید، رشته ای است که در دست دارید و پیوندی است که شما را به دیگر افراد جامعه ارتباط می دهد. اگر در خواب ببینید که مثلا به خواهش همسرتان طنابی در حیاط خانه می بندید که رخت های شسته را روی آن بگسترانند بین شما و همسرتان و سایر افراد خانواده پیوندی استوار می شود که به اندازه استحکام آن طناب محکم است و به اندازه طول آن طناب طولانی. البته این طول و استحکام نسبی است نه میزانی که با وجب اندازه گیری شود. اگر دیدید طنابی هست و شما را به آن آویخته اند و از زمین پای شما بلند می شود شان و مقام و مرتبه شما بالا می رود و ارتقا می یابید ، محبوب می شوید. غالبا کسانی که طناب در خواب می بینند در همین دو زمینه است. یا گستردن لباس یا دار زدن که اغلب متوحش می گردند ولی دار زدن جای تشویش ندارد. حال اگر در همان حال دیدید که طناب دار پاره شد و شما افتادید و سقوط کردید خوب نیست چون نشانه تنزل شان است و سقوط اجتماعی. مسئله مرگ با دار در این نوع خواب ها مطرح نمی شود بلکه برخاستن و فرود آمدن محور قرار می گیرد چه روح ما برای نشان دادن فراز و فرود وسیله ای می جوید و دار را برمی گزیند. اگر از طناب پایین بیایید باز تنزل شان است. اگر ببینید که دست های شما را با طناب بسته اند کاری پیش می آید که نمی توانید انجام دهید و در واقع وا می مانید و اگر طناب به پای شما بسته بود به جایی باید بروید که نمی توانید. اگر دیدید طنابی به گردن شما بسته اند و سر طرف دیگر طناب افتاده به زمین یا دیده نمی شود دینی به گردن شما هست که ادا نکرده اید. اگر دیدید طناب بلندی هست و شما آن را گسیخته و پاره کردید عهد شکنی می کنید و اگر طناب متعلق به کسی باشد رابطه خود را با او می برید و قطع می نمایید. اگر دیدید طناب می بافید پیمان می بندید یا نذر می کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :

طناب : تمایلاتی که به تحقق رساندنشان مشکل است ، خطر

بالا رفتن از یک طناب : به بیراهه میروید

گره زدن آن : شما به کسی آزار خواهید رساند

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن طناب در خواب ، نشانة آن است كه امور عاشقانه شما را دچار سردرگمی و پیچیدگی هایی خواهد كرد

۲ـ اگر خواب ببینید از طنابی بالا می روید ، نشانة آن است كه از گزند دشمنان جان سالم به در می برید .

۳ـ اگر خواب ببینید از طنابی پایین می آیید ، نشانة آن است كه در امیدبخش ترین لحظات زندگی با نومیدی روبرو خواهید شد .

۴ـ اگر خواب ببینید دست و پای شما را با طناب بسته اند ، نشانة آن است كه برخلاف اراده خود تسلیم عشق خواهید شد .

۵ـ پاره كردن طناب در خواب ، نشانة آن است كه بر خصومت و هم چشمی دیگران غلبه خواهید كرد .

۶ـ اگر خواب ببینید با طناب اسبها را به جایی می بندید ، علامت آن است كه با قدرتی كه به دست می آورید قادر خواهید شد بر اطرافیان چیرگی بیابید .

۷ـ اگر خواب ببینید از روی طنابی راه می روید ، نشانة ان است كه دست به كاری پرمخاطره خواهید زد ، اما با كمال تعجب در این كار توفیق می یابید .

۸ـ اگر خواب ببینید دیگران از روی طناب راه می روند ، نشانة آن است كه از كارها و اقدامات دیگران سود خواهید برد .

۹ـ اگر خواب ببینید با بچه ها از روی طناب می پرید ، نشانة آن است كه با خودخواهی فكر می كنید وظایف بچه ها مطابق وظایفی است كه بزرگترها دارند .

۱۰ـ اگر خواب ببینید طنابی را با پای خود می گیرید ، نشانة آن است كه تحت تأثیر واقعه ای شادی آفرین به فردی خیرخواه مبدل می شوید .

۱۱ـ اگر خواب ببینید طنابی از پنجرة طبقة بالای خانة شما با سمت مردم پرتاب می شود ، علامت آن است كه بر خلاف میل دوستانتان به كاری دیگر دست می زنید و از منفعتی بهره مند می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه از خوش گذرانی و تفریحاتی لذت خواهد برد .

طالع بینی باستان