روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

طاس

محمد بن سیرین گوید :

دیدن طاس، دلیل بر زنی بود خدمتكار با كنیزكی خردسال بود. اگر بیند طاسی داشت، دلیل كه زن خادمه به خانه برد، یا كنیزكی بخرد. اگر بیند طاس از وی ضایع شد، دلیل كه زن خادم یا كنیزك از وی جدا گردد.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر بیند طاس پر آب داشت و بخورد، دلیل كه از كنیزك فرزند آورد. اگر بیند طاس بشكست و آب بماند، دلیل كه كنیزك بمیرد و فرزند بماند. اگر آب بریخت و طاس بماند، دلیل كه كنیزك بماند و فرزند بمیرد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن طاس درخواب بر چهاروجه است.

اول: زنی خادم (زنی خدمتکار).

دوم: كنیزك.

سوم: فرزند.

چهارم: منفعت.

فال تاروت اندروید