روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

ضیاع

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در زمین و ملك خود تخم بكشت یا درخت می نشاند، دلیل كه معیشت بر وی فراخ شود. اگر بیند ضیاع او پرخار و خس است، دلیل كه در راه دین نیكو بود. جابر مغربی گوید : اگر بیند ضیاع خود را بفروخت، دلیل كه در رنج و غم ا فتد. اگر بیند كه ضیاع او راسیل برد و خراب كرد، دلیل كه او را مضرت رسد از قبل پادشاه.

طالع بینی باستان