روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ضعیفی

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی درخواب بیند سروی ضعیف شد، دلیل نقصان جاه و بزرگی بود. اگر بیند چشم او ضعیف شد، دلیل كه دختر یا زن او بمیرد. اگر در خواب بیند، بینی او ضعیف گشته بود. دلیل كه جاهش كم شود. اگر دهن خود را ضعیف بیند، دلیل كه روزی بر وی تنگ شود. اگر بیند گردنش ضعیف بود، دلیل كه امانت مردم در گردن او باشد. اگر دوش خود را ضعیف بیند، دلیل كه زنش رنجور شود. اگر بازوی خود را ضعیف بیند، دلیل كه زنش رنجور شود یا حال برادر یا فرزندش بد شود. اگر ساعد خود را ضعیف بیند، دلیل كه حال دخترش ضعیف شود. اگر سینه خود را ضعیف بیند، دلیل كه راه سخاوت بگذارد. اگر شكم خود را ضعیف بیند، دلیل كه پناه او ضعیف بود. اگر دل خود را ضعیف بیند، دلیل كه تدبیر و رای او گم شود. اگر سرین را ضعیف بیند، دلیل كه حالِ مهتری از خویشان او ضعیف گردد. اگر همه تن خود را ضعیف بیند، دلیل كه غمگین و مستمند شود.

طالع بینی باستان