روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

ضرابی

محمد بن سیرین گوید : دیدن ضرابی كردن، دلیل است كه سخنان خود را بیاراید و به فخر بازگوید. جابر مغربی گوید : اگر بیند درم و سره می كرد، دلیل كه سخنی چند بی اصل بیاراید كه لطیف و شیرین بود. اگر درمِ دون می زد، دلیل كه سخنهای ناخوش بگوید.

نرم افزار محاسبه سن