روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

صینی آلات

ابراهیم كرمانی گوید : دیدن صینی آلات به خواب، دلیل بر زنی خادمه است. محمد بن سیرین گوید : دیدن صینی آلات، دلیل است بر زنی حوائج دار، اگر بیند كه آلت صینی داشت، دلیل است بر كنیزك حوائج دار. اگر دید كه الات صینی خرید، دلیل است كه كنیزك بخرد. اگر بیند كه آلت صینی بشكست، دلیل است كه كنیزك یا خادم بمیرد یا بگریزد. بعضی گویند: زنش بمیرد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صینی آلات بر سه وجه است. اول: زن خادمه. دوم: كنیزك. سوم: منفعت از زنان.

نرم افزار محاسبه سن