روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

صوفی شدن

محمد بن سیرین گوید : اگر دید كه صوفی شد و با صوفیان درخانقاه مجاور نشست، دلیل كه دست از دنیا بدارد و به كار آخرت پردازد. اگر بیند كه از میان صوفیان بیرون رفت، دلیل كه میل او به كار شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صوفی شدن در خواب بر چهاروجه است. اول: بازداشتن از دنیا. دوم: از خلق كناره گرفتن. سوم: پیوسته به عبادت مشغول بودن. چهارم: طمع به كسی نداشتن.

نرم افزار مدت تماس