روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

صندوق

دیدن صندوق در خواب، دلیل جاه بود و بعضی گویند زن باشد. اگر بیند كه صندوقی نو داشت، دلیل است كه به قدر آن جاه یابد.

جابر مغربی گوید : اگر بیند كه صندوقی نو و پاكیزه داشت، دلیل كه زنی خوبروی و پارسا بخواهد. اگر صندوق را كهنه بیند، تاویل به خلاف این باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صندوق به خواب بر سه وجه است. اول: عزو جاه. دوم: بلندی. سوم: زن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : صندوق همسر است یا دوست رازدار و یک رنگ. ابن سیرین می گوید که صندوق در خواب یا جاه است یا زن و هم او از امام صادق علیه السلام نقل می کند که صندوق در خواب یا جاه است یا بلندی و رفعت یا زن. اما صندوق دوست خوب و شفیق و رازدار است یا زن که انسان فقط به این دو نفر می تواند راز خویش را باز بگوید و به ایشان می تواند اعتماد داشته باشد. در شرایطی اتفاق می افتد که مردان به همسر خود اعتماد می کنند و راز خویش را می گویند ولی به پدر و مادر خود این اعتماد را نشان نمی دهند. اگر در خواب ببینید صندوقی آهنین دارید یا زنی سالم دارید یا دوستی قابل اعتماد. اگر در خواب ببینید که در صندوقی را گشودید و از درون آن چیزی بدیع بیرون آوردید که گمان نداشتید در صندوق باشد و بالجمله از دیدن آن نیز خوشحال شدید صاحب فرزند می شوید. اگر در خواب ببینید صندوق نسوز بزرگی دارید دوستی صاحب مقام و شخصیت و رازدار می یابید که می توانید به او مطمئن باشید. اگر دیدید صندوق چوبی و شکسته دارید به همسرتان نمی توانید اطمینان داشته باشید یا او بیمار و رنجور می شود. همین حالت است اگر ببینید صندوقی داشتید که شکسته یا سوخته یا سوراخ شده است. اگر در خواب ببینید که صندوقی داشته اید و آن را دزد برده یا گم کرده اید همسرتان را از دست می دهید.

لوک اویتنهاو می گوید :

صندوق : اطراف شما پر از دشمن است

باز کردن آن : ثروت

آنلی بیتون میگوید :

دیدن صندوقی پر از پول در خواب ، دلالت بر آن دارد كه آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت ، اما اگر خواب ببینید درون صندوق خالی است ، نشانة آن است كه از عهدة پرداخت وام ها بر نخواهید آمد .

فال تاروت اندروید