روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

صندل

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كه صندل داشت، دلیل است كه مردم مدح و ثنای او گویند. اگر بیند كه صندل سفید داشت، دلیل كه از بزرگی منفعت بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صندل به خواب بر سه وجه است. اول: ثنا و آفرین. دوم: خیرو بركت. سوم: جاه و حرمت.

فال تاروت اندروید