روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

صراط

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه بر صراط ایستاده بود، دلیل است كه كارهای كج به دست او راست شود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه از صراط بگذشت، دلیل كه از بلائی بزرگ ایمن شود. اگر بیند كه از صراط به دوزخ افتاد به بلائی افتد. جابر مغربی گوید : اگر دید كه از صراط بگذشت، دلیل كه راه خیر گزیند و عمل صالح كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صراط به خواب بر شش وجه است. اول: كار راست. دوم: سختی كار. سوم: ترس و بیم. چهارم: ستم از قِبَل پادشاه. پنجم: گناه. ششم: نفاق در دل داشتن.

فال تاروت اندروید