روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

صحبت

اگر درخواب دید كه صحبت با مردی پارسا داشت، دلیل است كه زندگانی او به صلاح بود. اگر با مفسد صحبت داشت، دلیل بر فسادِ كار او است. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه با پادشاه صحبت داشت، دلیل است كه منفعت از پادشاه یابد. اگر بیند كه را عالم صحبت داشت، دلیل است كه علم و دانش آموزد. اگر درخواب بیند كه باكافری صحبت داشت، توبه باید كرد. اگر بیند كه با زنی پیر صحبت داشت، دلیل است كه دل به دنیا بسته باشد.

نرم افزار مدت تماس