روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

شیطان

لوک اویتنهاو می گوید :

شیطان : جستن از خطر

حر ف زدن با شیطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شیطان خلال دین باشد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن ابلیس در خواب ، برای كشاورزان نشانة محصولات آفت زده است و مرگ و میر میان حیوانات مزرعه و بیماری بین اعضای خانواده آنهاست . برای ورزشكاران نشانة آن است كه باید در تمرینهای خود دست به كارهای افراطی نزنند . زیرا سلامت آنها در معرض خطر است . برای واعظ نشانة آن است كه در تبلیغات مذهبی خود بیش از اندازه متعصب و افراطی است .

۲ـ اگر خواب ببینید ابلیس چهره ای زشت دارد و لباسهایی جواهر نشان بر تن كرده است و سعی می كند شما را با خود به خانه اش ببرد ، علامت آن است كه افراد بی قید و بند می كوشند با چاپلوسی از شما سوء استفاده كنند . اگر دختران چنین خوابی ببینند ، علامت آن است كه باید از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ كنند . احتمال دارد افراد بیگانه پول و جواهرات آنها را بربایند .

۳ـ دیدن شیطان نشانة نومیدی است حتی در رؤیاها نیز باید باز شر ابلیس گریخت .

۴ـ اگر خواب ببینید ابلیس در هیئت شاهانه ای شما را به سوی خود می كشد ، نشانة آن است كه به دام دشمنان می افتید . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، علامت آن است كه به وسیلة فردی عیاش از انجام وظایف خود كوتاهی می كنند .

نرم افزار مدت تماس