روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

شیشه

محمد بن سیرین گوید : دیدن شیشه به خواب، دلیل زن باشد و گویند، دلیل بر خدمتكار خانه است، لكن ثباتش نباشد. اگر دید كه شیشه به وی دادند، دلیل كه زنی درویش بخواهد. اگر بیند كه در شیشه روغن گل یا روغن بنفشه بود، دلیل كه زنی توانگر بخواهد و دیندار اگر بیند كه از آن شیشه شراب انار یا شراب به خورد، دلیل است مال زنی بخورد. اگر دید شیشه بشكست، دلیل كه زن بمیرد.

جابر مغربی گوید : اگر بیند كه شیشه چیزی خوشبو است، دلیل است بیمار گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران نوشته اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می شود. اگر در خواب فقط شیشه ببینیم اشاره کلی است به زن و بیشتر باید دید که درون شیشه چیست یا شیشه برای چه هدف و منظوری فراهم آمده است. شیشه هائی که درون آن ها مشروبات الکلی می ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه. اگر شیشه ای داریم که درون آن آب ریخته ایم نشان آن است که از جانب زن یا همسر بیننده خواب امنیت و راحت پدید می آید. اگر شیشه رنگی باشد نوع رنگ اهمیت پیدا می کند. اصولا شیشه های رنگی اشاره به مشکلات هستند ولی اندکی تفاوت بین آن ها وجود دارد. شیشه سرخ دعوا و خشم و غضب است. سیاه خوب نیست و زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می توانید آن مشکل را رفع نمائید. اگرِشیشه شکسته بود نشان از شکستگی دل است.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید از پشت شیشه به بیرون نگاه می كنید ، نشانة آن است كه بهترین آرزوهای شما را آسمانی ابری و تیره مبدل به اندوه می سازد .

۲ـ اگر در خواب تصویر خود را در شیشة پنجره ببینید ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شكست در معاملات و بی ثمر ماندن تلاش ها است .

۳ـ اگر در خواب چهرة خود و دیگران را در شیشة پنجره ببینید ، نشانة آن است كه شما دوستان خود را فریب می دهید زیرا سرپرست دو خانواده هستید .

۴ـ شكستن شیشه در خواب ، نشانة آن است كه در اثر تصادف و زودتر از موعد طبیعی خواهید مرد .

۵ـ شكستن ظروف شیشه ای در خواب ،نشانة آن است كه قراردادهای كاری به شكل نامطلوبی پایان می یابد .

۶ـ گرفتن كریستال از كسی در خواب ، نشانة آن است كه به خاطر استعداد و هوش خود ستایش خواهید شد .

۷ـ اگر در خواب ظروف كریستال به كسی هدیه بدهید ، نشانة آن است كه به تعهدات خود نمی توانید به موقع عمل كنید و شكست می خورید .

۸ـ اگر دختری نامزد خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است كه جشن نامزدی خود را به هم خواهد زد .

۹ـ اگر زنی شوهر خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است كه برای شادی و سربلندی خود تقلا خواهد كرد .

۱۰ـ اگر در خواب از شیشة پنجره به جایی نگاه كنید ، علامت آن است كه ناچار می شوید زیرِ دستِ كسی كار كنید .

۱۱ـ اگر خواب ببینید شیشه های پنجره بخار كرده اند ، نشانة آن است كه در موقعیت نامطلوبی قرار خواهید گرفت .

۱۲ـ اگر زنی در خواب چهرة مردانی بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن استك كه او را در حین عملی ناپسند غافلگیر می كنند و این عمل موجب سرافكندگی او و نزدیكانش می شود .

۱۳ـ اگر مردی در خواب چهرة زنان بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن است كه در اثر اعمال حماقت آمیز سلامت و كار خود را به نابودی می كشد .

فال تاروت اندروید