روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

شیر دادن

تعبیر خواب شیردادن : اگر دختری بیند، در پستان او شیر جمع شده بود، دلیل كه در خوردی بمیرد.

اگر زن جوان بیند،در پستان او شیر جمع شده بود،دلیل كه عمرش دراز است.

مولف گوید :

اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می دهد یعنی خرمی و نعمت براوافزون می شود به میزان شیری که به بچه دخترش داده (در بیداری چنین بچه ای نداشته باشد)

اگر کسی به او بچه دختری داد و او به آن شیر داد تعبیرش همان باشد

اگر بیند بچه پسر دارد دلیل بر غمگینی و اندوه می باشد

نرم افزار مدت تماس