روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

شیر خوردنی

شیر هر چند تازه تر و شیرین تر بود، منفعت آن بیشتر باشد و چون شیر را در خمره بیند، دلیل زیادتی مال است. اگر شیر را ترش بیند، تاویل به خلاف این است. اگر شیر تازه خورد، دلیل مال حلال است. اگر زنی بیند كه شیر در پستان او جمع شد، دلیل كه او را فرزندی آید. اگر بیند شیر می دوشید و به عوض شیر خون می آمد، دلیل است مال حرام یابد. اگر درخواب بیند كه از پستان خود شیر می خورد، دلیل است در كسب خود نقصان كند. اگر كسی به خواب بیند كه كودك شده بود و شیر می خورد، دلیل است كه از مرادها بازماند.

ابراهیم كرمانی گوید :

دیدن شیرِ چهارپایان دشتی، دلیل بر مال اندك است. اگر بیند كه شیر گورخر می خورد، دلیل صلاحیت بود. اگر بیند كه شیرِ اشتر خورد، دلیل فراخی است. اگر بیند كه شیرِ آهو می خورد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند كه شیرِ بز خورد، دلیل است كه از زنی منفعت یابد. اگر بیند كه از شیرِ پلنگ نوشید، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند كه شیرِ بر خورد، دلیل است مال دشمن بستاند. اگر دید كه شیرِ پیل خورد، دلیل است كه از بزرگی مال حاصل كند. اگر دید كه شیرِ گاومیش خورد، دلیل كه از زنی زحمت بیند، اگر دید كه شیر خوك خورد، دلیل است كه بی خرد شود. اگر شیرِ گرگ خورد، دلیل است كه عیالش با وی خیانت كند. اگر بیند كه شیرِ گوسفند خورد، دلیل است كه مال حلال حاصل كند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دوشیدن هر حیوان حرام گوشت در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است .

دوشیدن حیوان حلال گوشت ، دلیل بر مالى است كه بدست مى آید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شیر خوردن روزی فراخ شود

دیدن شیر نیک باشد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید شیر می نوشید ، علامت آن است كه به محیطهای مطلوب و مساعد پا خواهید گذاشت .

۲ـ اگر در خواب مقدار زیادی شیر ببینید ، نشانة سلامتی و كسب ثروت است .

۳ـ اگر خواب ببینید شیر خرید و قروش می كنید ، علامت آن است كه به ثروت شما افزوده خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید ظرف شیری را دور می ریزید ، علامت آن است كه برای سعادت خودتان هم كه شده خیر خواهی پیشه می كنید .

۵ـ اگر خواب ببینید مقداری شیر بر زمین می ریزید ، نشانة آن است كه در زندگی زیان كوچكی خواهید دید و موقتأ از دست دوستان رنجیده خاطر می شوید .

۶ـ دیدن شیر ناخالص در خواب ، نشانة آن است كه از مشكلات كوچكی عذاب خواهید كشید .

۷ـ چشیدن شیر ترش در خواب ، نشانة آن است كه از ناراحتی دوستان خود متأثر خواهید شد .

۸ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاش خود باز نمی توانید شیر بنوشید ، نشانة آن است كه در آستانة از دست دادن چیزی باارزش قرار گرفته اید .

۹ـ خوردن شیر داغ در خواب ، علامت آن است كه با تلاش بسیار سرانجام ثروتی به دست خواهید آورد .

۱۰ـ اگر خواب ببینید با شیر استحمام می كنید ، علامت لذت بردن از زندگی و همنشین شدن با دوستان ارزشمند است .

نرم افزار محاسبه سن