روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

شیر خشت

دیدنِ شیرخشت، دلیل بر روزی حلال است. اگر بیند كه در صحرا شیرخشت جمع می كرد، دلیل كه از سفر مال حاصل كند. اگر بیند شیرخشت بسیار در خانه داشت، دلیل كه از مال سود تمام كند. اگر دید كه شیرخشت میخورد، دلیل است مال خود را بر عیال نفقه كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شیرخشت درخواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: فراخی عیش. سوم: كام یافتن.

طالع بینی باستان