روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

شیره

محمد بن سیرین گوید :

دیدن شیره انگور، دلیل منفعت است. اگر بیند كه شیره انگور بیفشرد، دلیل است زنی مستوره بخواهد. اگر بیند كه شیره تازه میخورد، دلیل است مال حلال یابد. اگر شیره ترش بیند، دلیل است از پادشاه مال و بزرگی یابد و هرچند درخواب شیره را شیرین تر بیند، منفعتش بیشتر باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شیره درخواب بر چهار و جه است.

اول: مال حلال.

دوم: منفعت بسیار.

سوم: عیش خوش(زندگی خوش و مرفه).

چهارم: عزت و كامرانی.

فال تاروت اندروید